Monitoring Wizyjny

Klauzula Informacyjna

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Esculap Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki telefon: 22 761 90 35

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@esculapmarki.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

1)  art. 6 ust. 1 lit. c – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;

2)  art. 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, którym jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych;

3)  art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oraz dbanie o prządek prawny poprzez obserwację pomieszczeń ogólnodostępnych.

Monitoringiem objęte są pomieszczenia ogólnodostępne w siedzibie Administratora, w tym korytarze oraz hol recepcji. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, zawierające dane osobowe, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, poprzez nadpis kolejnego nagrania.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Dla celów dowodowych zabezpiecza się zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi, niszczeniu i kradzieży mienia:

 1. na wniosek osób trzecich;
 2. na wniosek organów prowadzących postępowania; Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np.: policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Dane osobowe z monitoringu mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanym celu możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z tzw. podmiotami przetwarzającymi. W takich przypadkach zawarte umowy gwarantują ochronę danych zgodnie z postanowieniami RODO.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

  Wyrażam zgodę na przesłanie przez ESCULAP, ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki na udostępniony przeze mnie adres e-mail informacji dotyczących spraw związanych z konsultacjami medycznymi oraz administra- cyjnymi.

  ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

  Zapraszamy do naszej przychodni

  Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

  Kontakt

  Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

  Rehabilitacja: 22 761 90 80

  Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

  Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

  Fax: 22 761 92 78

  e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

  Unia Europejska
  © Copyright 2017 Esculap   |   Realizacja MediaHealth