RODO dla kandydatów do pracy

INFORMACJA
DLA KANDYDATA DO PRACY
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH
W „ESCULAP” sp. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MARKACH

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.,
informujemy o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

1. Administrator Danych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot leczniczy „Esculap” sp. z o.o. z siedzibą w Markach (05-270) ul. Fabryczna 1, nr KRS 0000025640.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: iod@esculap-przychodnia.pl

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem procesu rekrutacyjnego na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO) w celach związanych z przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie danych w celu określonym w lit. a jest obowiązkowe i stanowi warunek rozpatrzenia oferty – nie podanie tych danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty, a w konsekwencji, braku nawiązania stosunku pracy. Podanie dodatkowych danych (innych niż imię i nazwisko, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych.

Podanie danych celu określonym w lit b. jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty w związku z przeprowadzaniem przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

4. Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podmiot leczniczy nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

5. Ile czasu będziemy przechowywać dane?

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym uzyskano dane.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Ma Pani Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

  Wyrażam zgodę na przesłanie przez ESCULAP, ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki na udostępniony przeze mnie adres e-mail informacji dotyczących spraw związanych z konsultacjami medycznymi oraz administra- cyjnymi.

  ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

  Zapraszamy do naszej przychodni

  Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

  Kontakt

  Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

  Rehabilitacja: 22 761 90 80

  Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

  Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

  Fax: 22 761 92 78

  e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

  Unia Europejska
  © Copyright 2017 Esculap   |   Realizacja MediaHealth