RODO dla kontrahentów

INFORMACJA
DLA KONTRAHENTA/OFERENTA/ZLECENIODAWCY/ZLECENIOBIORCY
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH
W „ESCULAP” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MARKACH

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.,
informujemy o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

1. Administrator Danych.

Administratorem danych osobowych Pacjenta jest podmiot leczniczy „Esculap” sp. z o.o. z siedzibą w Markach (05-270) ul. Fabryczna 1, nr KRS 0000025640.

2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: iod@esculap-przychodnia.pl

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy, a w przypadku wyboru oferty – w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym wystawiania lub przyjmowania faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, a w przypadku zawarcia umowy: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym.

Konsekwencje niepodania danych mogą skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty oraz zawarcia ewentualnej umowy.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

4. Komu możemy przekazywać dane?

Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności w przypadku wyboru oferty – dane przekazane mogą być dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, urzędom skarbowym, bankom.

Podmiot leczniczy nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

5. Ile czasu będziemy przechowywać dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym uzyskano dane, zaś w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO. Przysługuje Pani/Panu nadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

  Wyrażam zgodę na przesłanie przez ESCULAP, ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki na udostępniony przeze mnie adres e-mail informacji dotyczących spraw związanych z konsultacjami medycznymi oraz administra- cyjnymi.

  ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

  Zapraszamy do naszej przychodni

  Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

  Kontakt

  Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

  Rehabilitacja: 22 761 90 80

  Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

  Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

  Fax: 22 761 92 78

  e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

  Unia Europejska
  © Copyright 2017 Esculap   |   Realizacja MediaHealth