RODO dla osób korespondujących

INFORMACJA
DLA OSÓB KORESPONDUJĄCYCH Z PODMIOTEM LECZNICZYCH
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH
W „ESCULAP” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MARKACH

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.,
informujemy o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

1. Administrator Danych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot leczniczy „Esculap” sp. z o.o. z siedzibą w Markach (05-270) ul. Fabryczna 1, nr KRS 0000025640.

2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: iod@esculap-przychodnia.pl

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Pani /Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz w celu prowadzenia rejestru poczty wychodzącej i przychodzącej lub rejestrów udostępniania dokumentacji.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. „o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach”, a w przypadku gdy sprawa dotyczy udostępniania dokumentacji medycznej – przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości prowadzenia dalszej korespondencji.

Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

4. Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podmiot leczniczy nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

5. Ile czasu będziemy przechowywać dane?

Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym uzyskano dane. W przypadku korespondencji, która nie podlega rejestracji we właściwych rejestrach dane będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO.

Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Zapraszamy do naszej przychodni

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

Kontakt

Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

Rehabilitacja: 22 761 90 80

Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

Fax: 22 761 92 78

e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

Unia Europejska
© Copyright 2024 Esculap   |   Realizacja MediaHealth