RODO dla pacjentów

INFORMACJA DLA PACJENTA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informujemy o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych Pacjenta jest podmiot leczniczy „Esculap” sp. z o.o. z siedzibą w Markach (05-270) ul. Fabryczna 1.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

 

„Esculap” sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@esculap-przychodnia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. „o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. „o systemie informacji w ochronie zdrowia”, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. „o działalności leczniczej”,

b) za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie podmiotu leczniczego oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących podmiotowi leczniczemu lub narażających go na straty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO,

c) na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a. RODO) – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Podanie danych w celu określonym w lit. „a” powyżej jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa – nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego.

Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

4. Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:

a) osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej,

b) Narodowemu Funduszowi Zdrowia,

c) innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

d) do Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych oraz Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych,

e) Dostawcom usług technicznych oraz informatycznych (np. dostawcom systemów informatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego) w celu prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych.

f) kancelarii adwokackiej,

g) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentacji medycznej,

h) innym podmiotom i organom upoważnionym na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. „o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

Dane z monitoringu mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym Policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu.

5. Ile czasu będziemy przechowywać dane?

Okres przez jaki będziemy przechowywać dane (dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

−    dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

−    dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

−    zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

−    skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,

−    skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie –  w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

−    dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 14 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych.

 Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych/danych małoletniego, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych małoletniego narusza przepisy RODO.

ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Zapraszamy do naszej przychodni

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

Kontakt

Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

Rehabilitacja: 22 761 90 80

Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

Fax: 22 761 92 78

e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

Unia Europejska
© Copyright 2024 Esculap   |   Realizacja MediaHealth