Aktualności

Rozeznanie rynku nr RR/03/02/2019 – zatrudnienia pracownika na stanowisko lekarza ortopedy

27.02.2019

Rozeznanie rynku nr RR/03/02/2019 dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisko lekarza ortopedy ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji  z ortopedii i traumatologia narządu ruch lub rehabilitacji medycznej, w celu udziału świadczenia z zakresu badań lekarskich (początkowe, w połowie interwencji i końcowe) dla dzieci z klas I-VI.

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Walczymy z otyłością z dużą dbałością – program dla uczennic i uczniów klas I-VI” w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Firma Esculap Sp. z o.o. zaprasza do zgłaszania ofert dotyczących realizacji świadczeń z zakresu badań lekarskich (początkowe, w połowie interwencji i końcowe) dla dzieci z klas I-VI.

1. Zamawiający:

Esculap sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki, NIP: 125-11-65-265

2. Przedmiot zamówienia:

Podmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta badań lekarskich (3 porady lekarskie dla każdego z 65 uczestników/czek = 195 porad) w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku lekarza specjalisty.

W trakcie badania początkowego lekarz przeprowadzi wywiad, odpowiednie badania przedmiotowe i podmiotowe oraz ustali cel, który powinien osiągnąć uczestnik programu. W ramach badania początkowego musi zostać określona sprawność fizyczna rozumiana jako zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego. Cele jakie ma osiągnąć uczestnik powinny zostać dostosowane do możliwości oraz stanu zdrowia uczestnika programu. Badanie końcowe ma za zadanie: sprawdzić, czy zostały osiągnięte założone cele; czy nastąpiła poprawa sprawności fizycznej uczestnika w stosunku do badania początkowego; oraz przekazać indywidualne zalecenia do postępowania po zakończeniu udziału w programie. Indywidualne zalecenia muszą być efektem pracy specjalistów udzielających interwencji w ramach programu. Powyżej opisane działania muszą być komplementarne. Ich głównym celem jest zachowanie bądź poprawa stanu zdrowia w dłuższym okresie czasu.

Zamawiający oferuje zatrudnienie w ramach realizacji projektu „Gry i zabawy zamiast wad postawy – program dla uczennic i uczniów klas I-VI”. Rozliczanie czasu pracy będzie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy i stawki godzinowej wynikającej z oferty. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie rachunku wystawionego przez Oferenta.

KOD CPV:

85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie

3. Termin i miejsce wykonywania zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 11.03.2019 do 30.09.2019

Miejscem realizacji usługi będzie miejsce realizacji projektu ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku:

Rozeznanie rynku nr RR/03/02/2019 dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisko lekarza ortopedy
Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku nr RR/03/02/2019
Załącznik nr 2 do Rozeznania Rynku nr RR/03/02/2019
Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku nr RR/03/02/2019

5. Oferty

Informujemy, iż w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR/03/02/2019 wpłynęły 2 oferty.
O wyniku postępowania poinformujemy w kolejnym ogłoszeniu.

6. Wybór oferty

Informujemy, iż w wyniku rozeznania rynku nr RR/03/02/2019 na świadczenie przez Oferenta badań lekarskich (3 porady lekarskie dla każdego z 65 uczestników/czek = 195 porad) w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku lekarza specjalisty wykonawcą wyłonionym na podstawie postępowania jest:

Pan Artur Bogucki

Pan Artur Bogucki złożył najkorzystniejszą ofertę – oferta uzyskała ocenę 100 pkt.

W odpowiedzi na rozeznanie rynku oferty złożyło 2 wykonawców:
1) Pan Artur Bogucki – oferta uzyskała ocenę 100 pkt.
2) Pani Izabella Nyka – oferta uzyskała ocenę 87,5 pkt.

 

 

 

< Powrót

ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Zapraszamy do naszej przychodni

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

Kontakt

Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

Rehabilitacja: 22 761 90 80

Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

Fax: 22 761 92 78

e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

Unia Europejska
© Copyright 2024 Esculap   |   Realizacja MediaHealth