Aktualności

Rozeznanie rynku dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisko fizjoterapeuty/ki

30.05.2019

W związku z realizacją projektu „Walczymy z otyłością z dużą dbałością – program dla uczennic i uczniów klas I-VI” w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Firma Esculap Sp. z o.o. zaprasza do zgłaszania ofert.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Esculap sp. z o.o.
Fabryczna 1, 05-270 Marki

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zatrudnienie pracownika na stanowisko fizjoterapeuty/fizjoterapeutki. Zadaniem fizjoterapeuty/ fizjoterapeutki będzie uatrakcyjnienie zająć ruchowych poprzez wyeliminowanie napięć mięśniowych, zakwasów, zniwelowania ogólnego zmęczenia, pobudzanie oraz poprawa czynnościowa układu nerwowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego, zapobieganie zakwasom, naciągnięciom ścięgien i mięśni oraz niwelowanie ograniczeń ruchowych wynikających z otyłości, likwidację skutków, łagodzenie procesów chorobotwórczych tzn. otyłości i ich następstw. Zaplanowano realizację ćwiczeń ogólnousprawniających oraz aerobowych połączonych z ćwiczeniami oporowymi. Zestawy ćwiczeń zostaną opracowane tak, aby mogły być realizowane zarówno na sali ćwiczeń, jak również kontynuowane przez uczestników w warunkach środowiska domowego.

Podmiotem zamówienia jest udzielenie świadczeń fizjoterapeutycznych (1 h w miesiącu na dziecko x 9 miesięcy x 70 dzieci= 630 h) w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku fizjoterapeuty/ki. Zamawiający oferuje zatrudnienie w ramach realizacji projektu „Walczymy z otyłością z dużą dbałością – program dla uczennic i uczniów klas I-VI”. Rozliczanie czasu pracy będzie miesięczne
na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy i stawki godzinowej wynikającej z oferty. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie rachunku wystawionego przez Oferenta.

KOD CPV:

85142100-7 – usługi fizjoterapii

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 10.06.2019  do 31.03.2020 r.

Miejscem realizacji usługi będzie miejsce realizacji projektu ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki.

4.  WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Esculap sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.  DOSTĘPOWE WARUNKI UDZIAŁU:

Oferent musi posiadać:

–  tytuł magistra fizjoterapii,

– aktualne prawo do wykonywania zawodu,

– 5- letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku fizjoterapeuty.

Oferent jest zobowiązany do dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunku.

Niespełnienie warunku powoduje odrzucenie oferty.

6.  KRYTERIA WYBORU OFERT:

Cena – 100%

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) – (waga 100%) zostanie obliczona wg następującego wzoru:

1) C = (Co: Cb) x 100 pkt, gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium „Cena”

Co – cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach

Cb – cena oferty badanej

Porównywaną ceną będzie cena brutto za godzinę pracy obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
  2. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres oferenta, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
  3. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
  4. Oferta powinna zawierać:

– wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z załącznikami:

– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

– oświadczenie o łącznym zaangażowaniu – załącznik 3;

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik 4.

W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.

8. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
– nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi;

– nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;

– nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;

– nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
– nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

– dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

 

 9.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: j.wiacek@esculapmarki.pl
lub dostarczona na adres: Esculap sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

 Oferta i załączniki powinny być podpisane przez Oferenta.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

https://esculap-przychodnia.pl

 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z:
Jakub Wiącek
e-mail: j.wiacek@esculapmarki.pl
Tel.: 503 560 940

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Termin nadsyłania ofert 7.06.2019 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny oraz pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej https://esculap-przychodnia.pl niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Załączniki:

Rozeznanie Rynku
Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2
Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu – załącznik nr 3
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

10. Wybór oferty

Informujemy, iż w wyniku rozeznania rynku z dnia 30.05.2019 wykonawcą wyłonionym na podstawie postępowania jest:

Pan Tomasz Marciniak

Pan Tomasz Marciniak złożył najkorzystniejszą ofertę – oferta uzyskała ocenę 100 pkt.

 

 

< Powrót

ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Zapraszamy do naszej przychodni

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

Kontakt

Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

Rehabilitacja: 22 761 90 80

Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

Fax: 22 761 92 78

e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

Unia Europejska
© Copyright 2024 Esculap   |   Realizacja MediaHealth